Algemene voorwaarden

[et_pb_ds_breadcrumbs _builder_version=”4.4.0″][/et_pb_ds_breadcrumbs]

Algemene voorwaarden

1.De rt’er stelt zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, ten doel remediale hulp te geven aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht; dat de rt’er de doelstelling van de LBRT onderschrijft en bereid is aan de uitvoering hiervan haar medewerking te verlenen en de ouder(s)/verzorger(s) op verzoek inzage zal verlenen in het beroepsprofiel en de gedragscode.
2. De ouder(s)/verzorger(s) geeft/geven de rt’er naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.
3. Onder de begeleiding wordt verstaan:
a) het onderzoek indien nodig
b) het opstellen van een onderzoeksverslag indien nodig
c) de remedial teaching zelf
d) het opstellen van een handelingsplan -het evalueren van het handelingsplan

 

Financieel 

4) Praktijk Kijkspel is gerechtigd haar tarieven eenmaal per jaar te verhogen. Een dergelijke verhoging wordt uiterlijk een maand voor het einde van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per e-mail aan de ouders/verzorgers meegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar.
5. Indien een afspraak door opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan opdrachtgever. Afspraken voor een RT-les beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de leerling tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken. Indien een RT-les niet op tijd kan beginnen omdat de leerling niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de RT-les voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.
6.Buiten een straal van 7 kilometer vanaf de praktijk worden reiskosten en reistijd apart in rekening gebracht. Dit wordt besproken en schriftelijk vastgesteld na overleg.
7.De vergoeding voor de behandeling wordt na iedere behandeling d.m.v. pin afgerekend en de ouder(s)/verzorger(s) ontvangt/ontvangen hiervoor minimaal een keer per kwartaal een factuur. Als er door omstandigheden niet gepind kan worden dan wordt er verwacht dat de factuur binnen 14 dagen na dagtekening betaald zal worden. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt de opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
8.Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om ander zwaarwegende redenen kan de rt’er deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.

 

Aansprakelijkheid 

9.De aansprakelijkheid van Praktijk Kijkspel is beperkt tot zaken die onder de bedrijf aansprakelijkheidsverzekering van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching (LBRT) vallen.
10. Praktijk Kijkspel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor achterblijvende of tegenvallende prestaties en/of vorderingen van de leerling. Praktijk Kijkspel zal haar uiterste best doen, maar kan geen resultaat garanderen.
11.Bij uitleen van materialen gaat Praktijk Kijkspel ervan uit dat er netjes wordt omgegaan met het uitgeleende materiaal, bij ernstige schade (niet bruikbaar/representatief meer voor andere kinderen) wordt de vervangingswaarde/nieuwwaarde van het geleende materiaal in rekening gebracht. Dit geld ook voor verlies, niet terugbrengen of diefstal van het uitgeleende materiaal.

 

Informatie 

12. Op deze website staat veel informatie, logo’s, foto’s, animaties en teksten waarop intellectuele eigendomsrechten van Praktijk Kijkspel en van derden. Het is niet toegestaan om zonder overleg en/of bronvermelding deze informatie te gebruiken.

Actievoorwaarden en spelregels bij Winacties

  1. Winacties worden uitgeschreven door Erika Sellies onder de naam Praktijk Kijkspel gevestigd te Zalk. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email of op een andere manier een reactie hebt gegeven met de gevraagde gegevens maak je kans om te winnen. 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen of via social media ( Facebook, Messenger, Instagram) 10. Praktijk Kijkspel kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Praktijk Kijkspel voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Praktijk Kijkspel17. Praktijk Kijkspel handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden Praktijk Kijkspel e-mail: info@praktijkkijkspel.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

 

 

 

 

Share This